Sıkça Sorulan Sorular

Kimler proje başvurusunda bulunabilir?

 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde tam zamanlı olarak çalışan doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış tüm öğretim elemanları proje başvurusunda bulunabilir.

Devam eden bir proje ile ilgili satın alma, ek süre, ek bütçe ve diğer talepleri kim gerçekleştirebilir?

 • Proje ile ilgili olarak her türlü talep sadece proje yürütücüsü tarafından yapılabilir.

Proje başvuruları ne zaman ve nereye yapılmaktadır?

 • Proje başvurularına ilişkin bilgiler bap.dpu.edu.tr ve EBYS üzerinden duyurulmaktadır.

Proje başvurularımı nasıl yapılmaktadır?

 • Proje başvurusu EBAP üzerinden yeni proje başvurusu sekmesi aracılığı ile yapılmaktadır. Proje başvurusuna ilişkin tüm evraklar ıslak imzalı ve bu evrakların birer kopyasının eklendiği cd ile BAP birimine elden imza karşılığı teslim edilmelidir.

Proje başvuruları nasıl değerlendirilmektedir?

 • Proje başvurusu öncelikle BAP Komisyonu tarafından değerlendirilir. Komisyon onayından geçen projeler bilimsel görüş alınmak üzere proje konusunda uzman 3 hakeme gönderilerek bilimsel değerlendirme sürecine tabi tutulur. Hakem değerlendirmesinden geçen projeler rektör onayına sunulur ve onaylanan projeler protokol imzalanarak başlatılır.

Bilimsel araştırma projeleri koordinasyon birimi tarafından en fazla kaç projeye destek verilmektedir?

 • Proje yürütücüsü en fazla 2 projede yürütücü olabilir veya görev alabilir.

Proje bütçesi en fazla ne kadar olabilir?

 • Projelere ait destek miktarları her yıl BAP Komisyonu tarafından belirlenir. 

Kabul edilen projem ile ilgili talep ve değişiklik istekleri nasıl yapılır?

 • Tüm talepler EBAP üzerinden Taleplerim sekmesi kullanılarak yapılır. Sistemden alınan talep çıktısı ıslak imzalı olarak elden BAP birimine teslim edilir.

Proje ara raporları nasıl ve ne zaman verilecek?

 • Kabul edilen projelerle ilgili her 6 ayda bir ara rapor hazırlanarak EBAP sistemine yüklenecektir. Projeden harcama yapılabilmesi ara raporların komisyonca kabulüne bağlıdır.

Proje sonuç raporunu ne zaman teslim edilir?

 • Projenin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde, 1 nüsha olarak tüm araştırma sonuçlarını içeren “Sonuç Raporu”, incelenmek üzere Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine verilir. Sonuç raporu bağlı bulunulan enstitünün tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanacaktır. Ayrıca araştırma devam ederken bilimsel toplantılara sunulan bildiri metinleri ile varsa ara yayınların birer örneği de sonuç raporuna eklenmelidir. Projeden elde edilen ulusal veya uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler sonuç raporuna ek  olarak sunulmalıdır.
 • Sonuç raporları yürütücü tarafından e-BAP sistemine yüklendikten sonra, BAP Koordinasyon Birimince 3 ayrı hakeme gönderilir. Hakem değerlendirme sonuçları  proje yürütücüsü tarafından  EBAP otomasyon sisteminden takip edilir.
 • Sonuç raporu olduğu gibi kabul edilebilir, reddedilebilir ya da üzerinde değişiklikler yapılmak üzere iade edilebilir. Değişiklik için iade edilen sonuç raporları proje yöneticisi tarafından yeniden hazırlanarak belirtilen süre içerisinde tekrar verilir.
 • Bilimsel makalelerde çalışmanın Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi  tarafından desteklendiğinin (proje no belirtilerek) açık bir şekilde belirtilmesi zorunludur. Aksi tespit edilen durumlarda öngörülecek yaptırımların yerine getirilmesine BAP Komisyonu karar verir.

 Proje sonuçlandığında satın alınan demirbaşların durumu nedir?

 • Proje kapsamında alınmış olan demirbaşlar, proje sonuçlandığında ilgili fakülte/yüksekokul vb. iade edilmelidir. BAP birimi gerektiğinde diğer araştırma projelerinde kullanılmak üzere demirbaşları talep edebilir.
Son Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2021, Cuma