Sonuçlanan Projeler (2015)

2015 YILINDA SONUÇLANAN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
S.NO PROJE NO PROJE ADI PROJE YÖNETİCİSİ
1 2012 - 11 Zirkonyum Diborür (zrb2) Esaslı Kompozitlerin Düşük Sıcaklıkta Sentezi, Spark Plazma Sinterlenmesi ve Karakterizasyonları Prof. Dr. Hasan GÖÇMEZ
2 2012 – 27 Kütahyada Termik Santrallerde Kullanılan Düşük Kaliteli Linyitlerin Yanma Sorunlarının Araştırılması ve Temiz-Verimli Enerji  Eldesi İçin Akışkan Yataklı Kombine Çevrim Santrali Tasarımı    Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan ERBAŞ
3 2012 – 31 Toz Metal Katkısı İle Üretilen Seramiklerin Yalıtım Malzemesi Olarak Araştırılması  Prof. Dr. Osman ŞAN
4 2012 –34 Cuda Tabanlı Grafik İşlemci Kullanarak Veri İşleme ve Analiz Sürecinin Hızlandırılması Yrd. Doç. Dr. Gıyasettin ÖZCAN
5 2012 – 40 Geleneksel Hammaddeleri kullanarak ekonomik Siaıon tozunun üretilmesi Yrd. Doç. Dr. Rasim CEYLANTEKİN
6 2013 / 11 Polimer Matriskli Kompozitlerin Değişebilen Konfigürasyonlu İkiz Vidalı Compound Ekstruderinde Üretim ve Özelliklerinin İyileştirilmesi Doç.Dr. Mustafa Aydın
7 2013 / 12 Güneş Enerjisi ve Frenleme Esnasında Açığa Çıkan Mekanik Enerji İle Çalışan Elektrikli Araç Tasarımı Doç. Dr. Rüştü GÜNTÜRKÜN
8 2013 / 24 Web Tabanlı Akademik Program Yapımı ve Yayını Doç. Dr. Levent MERCİN
9 2013 / 27 Deneysel Omurilik Yaralanması Oluşturan Sıçanlarda Ozon ve Hirudo Medicinaslis'in Tedavi Edici Etkisi Yrd. Doç. Dr. Raziye AKÇILAR
10 2013 / 30 Kütahya'daki İneklerde Mastitis Olgularının Prevalansının Belirlenmesi ve Mastitise Neden Olan Etkenlerden S.aureus ve E.coli Suşlarının İzalasyonu ve İdentifikasyonu Yrd. Doç. Dr. Aysel GÜLBANDILAR
11 2013 / 34 Linyitlerin Mikrodalga ile Isıl Aktivasyonu Sonrası Flotasyon Yöntemi ile Zenginleştirilebilirliğin Araştırılması Yrd. Doç. Dr. Oktay ŞAHBAZ
12 2013 / 35 Mobil Enerji İstasyonu Yrd. Doç. Dr. Abdullah KEÇECİLER
13 2013 / 37 Emet  Hisarcık Bölgesi Bor Atıklarında AAS ile Li, Rb, Cs Tayinleri Araş. Gör. Dr. Ferda ÖZMAL
14 2013 / 40 Güney Ege Bölgesinde Scarabaeniae ve Aphodinae ( Scarabaeidae Coleoptera) faunası ve 6 Aylık Aktivitesinin Tespiti Yrd. Doç. Dr. Yakup ŞENYÜZ
15 2013/43 Üstün Yetenekli Çocuklara Yönelik Sevgi, Tolerans ve Demokrasi Eğitimi Yrd. Doç. Dr. Çağlar ÇETİNKAYA
16 2014/11 Yaşlı Bayanlarda Kifoz Açıcı ile Üst Ekstremite Fonksiyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi  Doç. Dr. Betül TAŞPINAR
17 2014/19 Kütahya İlinde Arsenikli İçme Kullanma Sularını Tüketenlerde Bazı Sağlık Etkilerinin Araştırılması Yrd. Doç. Dr. İnci ARIKAN 
18 2014/42 Hizmet İşletmelerinde Müşteri Şikayet Yönetiminin Kalitesi ve İşletme  Performansı  Yrd. Doç. Dr. Zafer GÜVEN
19 2014/66 Eski Türk Hikayeleri Yeniden Canlanıyor Şair Şeyhi-Harname  Yrd. Doç. Dr. Pelin AVŞAR
20                                        2012/32 Yaşadığı Ortama Eklenen Farklı Konsantrasyonlardaki Sodyum Siyanür (NaCN)’ün Cyprinus  Carpio Dokularında Bazı Enzim Aktivitelerine Yaptığı Değişikliklerin Araştırılması  Doç. Dr. Muhammet DÖNMEZ
21 2012/36 Asenkron ve Senkron Makinalarda Harmoniklerin Bastırılması için Yeni Bir Oluk Tasarımı Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan ÇANAKOĞLU
22 2012/37 Yarıklı Yapı Kullanarak Motor Nüve Tasarımı Uygulaması Yrd. Doç. Dr. Asım Gökhan YETKİN
23 2013/32 Katı Oksit Yakıt Pillerinde Boron Trioksit-Bizmut Trioksit-Skandiyum Trioksit Üçlü Sistem Katı Sentezlenmesi,Karakterizasyonu ve Elektriksel Özelliklerinin İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Semra DURMUŞ
24 2013/38 Yeni İleri Teknolojik Bor Ürünlerinin Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu Prof. Dr. Yunus ERDOĞAN
25 2014/24 Harabebezikan Höyüğü ( Şanlıurfa / Türkiye ) Geç Roma Dönemi Mutfak ve Pişirme Kapları ( Brittle Wares ) Buluntularının Karakterizasyonu  Yrd. Doç. Dr. Ali İSSİ
26 2014/39 Bor (B)'un Pullu Sazan ( Cyprinus carpio ) nın Gelişimi Bazı Dokularındaki Biyoakümülasyonu ve Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması Doç. Dr. Kazım Uysal
27 2014/58 İntranasal yolla Verilen Midazolam 'ın Rat Nazal Mukoza Üzerindeki Sitotoksisitesinin araştırılması Yrd. Doç Dr. İsa ÖZBAY
28                                     2012/10 Emet(Kütahya)Travertenlerinin Mineralojik, Petrografik ve Jeokimyasal Özelliklerinin Araştırılması ve Fizikomekanik Özelikleri İle İlişkisi   Prof. Dr. Yaşar KİBİCİ
29 2012/33 İncesu ( Isparta KD'su ) dolaylarında Yüzeylenen Tersiyer İstifin Mikropaleontolojik İncelemesi ve Paleoortamsal  Yorumu Yrd. Doç. Dr. Deniz İBİLİOĞLU
30 2014/22 Asiküler Kristalizasyon Mekanizmalarının İncelenmesi Doç. Dr. Veli UZ
31 2014/25 Borlu Hidrojen Yakıtları İçin Yeni Nanomalzemelerin Sentezi ve Karakterizasyonu Yrd. Doç. Dr. O. Murat KALFA
32 2013/20 Termoelektrik Jeneratörlerin İçten Yanmalı Motor Radyatörlerin Kullanımı Yrd. Doç. Dr. M.Akif KUNT
33 2013/41 Sol-Jel Tekniği Kullanılarak Nadir Toprak Katkılı Kurşun Magnezyum Niyobat Ferroelektrik Seramik Kapasitörlerin Üretimi, Karakterizasyonu ve Geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. M. Faruk EBEOĞLUGİL
34 2014/34 Sodyum Dodesilsülfat Varlığında Paslanmaz Çelik Yüzeyinde Elektrokimyasal Olarak Sentezlenecek Poli(N-metilpirolün) Korozyon Koruma Performansının İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Bülent ZEYBEK
35 2014/35 Sodyum Dodesilsülfat Varlığında Poli(N-metilpirolün) Paslanmaz Çelik Yüzeyinde Elektrokimyasal Sentezi ve Karakterizasyonu Yrd. Doç. Dr. Bülent ZEYBEK
36                                          2012/01 Artvin -Murgul Bölgesi Kompleks Bakır - Çinko Cevherinin Zenginleştirilmesi Doç. Dr. Ali UÇAR
37 2012/18 Kontrol ve Kumanda Sistemleri İçin Bir Deney Seti Tasarımının Yapılması ve Geleneksel Kontrol Algoritmalarının Bir Ara yüz Programı Kullanılarak Uygulanması Yrd. Doç. Dr. Ayhan GÜN
38 2013/05 Ranque -Hilsch Vorteks Tüpünün Kurutma Sistemlerinde Kullanmının Araştırılması Yrd.Doç. Dr. Oğuz ARSLAN
39 2013/26 Alaşımların Fiziksel Özelliklerinin Teorik Olarak İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Ercan UÇGUN
40 2014/28 Maden İşletmelerindeki Patlatmalarda Delik Sayısının Yersarsıntısı Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi Doç. Dr. Önder UYSAL
41 2014/36 Seryum ( IV ) Oksit Nanopartikül ile Modifiye Karbon Pasta Elektrot Kullanılarak Askorbik Asidin Elektrokimyasal Tayini Yrd. Doç. Dr. Derya KOYUNCU ZEYBEK
42 2014/43 AZ31 Magnezyum Alaşımının İşlenebilirlik Özelliklerinin Deneysel Olarak Araştırılması Yrd. Doç. Dr. Alaattin KAÇAL
43 2014/48 Makro Kristal Sırların Geliştirilmesi ve Endüstriyel Sanatsal Alanlarda Uygulaması Yrd. Doç. Dr. Keriman PEKKAN
44 2014/51 Baryum ve Rubidyum İzotoplarında Fotonükleer Reaksiyon ile Ortaya Çıkan Ürün  Çekirdeklerin Yarı Ömürlerinin ve Enerji Seviyelerinin Belirlenmesi  Yrd. Doç. Dr. Abdullah Engin ÇALIK
45 2014/98 TÜRK TARİHİNDEKİ EFSANELERİN KISA ANİMASYONLARININ YAPIMI Doç. Dr. Levent MERCİN
46 2014/89 Üreme sağlığı akran eğitim projesi Yrd. Doç. Dr. Sultan GÜÇLÜ
47 2012/29 Güç Kalitesi Problemlerinin Veri Madenciliği Yöntemleri İle Sınıflandırılması ve Asenkron Motorlara Etkilerinin İncelenmesİ Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman ÜNSAL
48 2013/36 3-(3-Sulfamoilfenilkarbamoil)akrilik Asit türevleri ile 2-Aminopiridin Türevlerinin Proton Transfer Tuzlarının Hazırlanması, Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi Araş. Gör. Dr. Halil İLKİMEN
49 2013/42 Farklı Yöntemlerle Elde Edilen Amerika ve Türkiye'ye Ait Lythrum  Salcaria L. Ekstraktlarının Allelopatik Etkisi Araş. Gör. Dr. Betül AKIN
50 2014/08 ACE, ANG, AT1R, AT2R, MDR-1, GHR, IGF-1, IGFBP3, NUCB2 Gen polimorfizmlerinin ve Plazma düzeylerinin obstriktif uyku sendromu (OSAS) ile ilişkisi Yrd.Doç.Dr.Ceylan AYADA
51 2014/20 Benzoksanten Halka sistemi İçeren Yeni Sülfonamit Bileşiklerinin Sentezi ve Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi Doç. Dr. Muharrem KAYA
52 2014/21 Primer ve Sekonder Kolesteatomun Histolojik ve İmmünohistokimyasal özelliklerinin Karşılaştırılması ve Elde Edilen Bulguların Hastalığın Kliniği ile Korelasyonu Doç. Dr. Nadir YILDIRIM
53 2014/33 Karpapenem Dirençli Enterobakterilerle KPC ,NDM, VIM, OXA-48, IMP-1, Varlığının araştırılması Yrd. Doç. Dr. Özlem GENÇ
54 2014/37 Karbonik Anhidraz IX İzoenzimini Hedefleyen CaIX_P1 Peptidinin  Halkalaştırma yöntemiyle Kararlılığının Arttırılması Yrd. Doç. Dr. Muharrem AKCAN
55 2014/44 Yeşil Pazarlama Arcılığıyla Kurumsal Kimlik Oluşturmada Sürdürülebilir Tasarım Yeşil Üniversite Örneği DPÜ Doç. Dr. Ercan Taşkın
56 2014/46 B-Diketonat Esaslı Ligantların ve Bu Ligantların Eu(III) Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu Doç. Dr. Alper Tolga ÇOLAK
57 2014/53 Ege Bölgesinde E-Bankacılık Kullanımına Yönelik Bir Araştırma Doç. Dr. Soner AKKOÇ
58 2014/71 İnce Barsak İskemi Reperfüzyon Hasarı Oluşturulan Ratlarda Silibin ve Silibininin Etkisi Yrd. Doç. Dr. Filiz ÖZYİĞİT
59 2014/72 Mide' de İskemi Referfüzyon Hasarı Oluşturulan Ratlarda Hesperridinin Koruyucu Etkisi Yrd. Doç. Dr. Filiz ÖZYİĞİT
60 2014/88 Kolon İskemi Reperfüzyon Hasarı Oluşturulan Ratlarda Verbascoside'nin Etkisi Yrd. Doç. Dr. Ayşe Nur GEĞER
61 2014/99 Eski Gediz'den Yeni Gediz'e Giysi Serüveni Yrd. Doç. Dr. Ebru ALPARSLAN
62 2015/31 Adım Fizik Günleri IV Kongresi Doç.Dr. Kaan MANİSA
63 2014/91 İyi Vatandaşın Temel Özellikleri Hakkında Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Düşüncelerinin Belirlenmesi Yrd.Doç.Dr. Emin KILINÇ
64 2009/6 Tunçbilek Kömürlerinin Kendiliğinden Yanma Özelliklerinin, YüzeyAdsorpsiyon Mekanizmaları ile incelenmesi Prof. Dr. Cem ŞENSÖĞÜT
65 2013/19 Çok Amaçlı Sınav Programı Hazırlama Problemi İçin Karar Destek Sistemi Tasarlanması ve Geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Şafak KIRIŞ
66 2014/03 Bor atıkların Modifiye Adsorban Malzemelerin Üretilmesi ve Tekstil Boyarmadde Adsorpsiyonunda kullanımının araştırılması Prof.Dr. Asım OLGUN
67 2014/23 İLTEM Eklemeli İmalat Teknolojileri İle Eğitim Materyealleri Tasarımı, İmalatı ve Uygulamaları  Doç. Dr. İsmet ÇELİK
68 2014/64 Nekrotizan Enterokolit Modelinde Ukrain' in (NSC -631570) Koruyucu Etkilerinin Araştırılması Yrd. Doç. Dr. Yasin Tuğrul KARAKUŞ
69 2014/95 Ratlarda Deneysel Renal İskemi-Reperfüzyon Hasarında, Telmisartan ve CDDO-Metil' in Renoprotektif Etkilerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Cengiz KOÇAK 
70 2015/09 Osmanlılar ve Rumeli Uç Beyleri Prof. Dr. Hasan Basri Karadeniz 
71 2015/14 GREKOROMEN STİL GÜREŞ YAPAN SPORCULARDA VERTİMAX ÇALIŞMALARININ ANAEROBİK GÜCE VE BACAK KUVVETİNE ETKİSİ Doç.Dr.Adnan ERSOY
72 2015/46 Farklı Ve Birlikte III Kütahya Yrd.Doç.Dr. Birnaz ER
73 2015/21 Din Görevlilerinin Hastanelerde Manevi Bakım Hizmetlerine İlişkin Görüşleri (Kütahya İli Örneği) Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk SÖYLEV
74 2015/23 Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Farklı İnanç ve Dinlere Karşı Tavırlarının İncelenmesi ve Araştırılması Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk ERDOĞAN
75 2013/01 Yüksek Kükürtlü Kömürlerin Alternatif Kullanım Alanlarının Araştırılması : Aktif Karbon Üretimi ve Atık Su Temizleme Uygulaması Yrd.Doç. Dr. Uğur DEMİR
76 2014/02 Türkiye ve Amerika'da yayılış gösteren Lythrum salicaria bitki tarafından üretilen skonder metabolitlerin tespiti ve bu metabolitlerin tohum çimlenme parametreleri üzerine etkisi Yrd. Doç. Dr. Nükhet BİNGÖL
77 2014/07 Kitap okuma ile algıda Gelişim sağlanıp sağlanmadığının incelenmesi Yrd.Doç.Dr. Cemalettin DEMİRELİ
78 2014/26 Mikrodenetleyici Tabanlı Akıllı Led Sürücü Sistem Tasarımı  Doç. Dr. M. Ali EBEOGLU
79 2014/40 Açık Maden Ocağı Patlatmalarında Farklı Sıkılama Malzemesi Kullanımının Patlatma Verimliliğinine Etkileri Doç. Dr. Hamdi AKÇAKOCA
80 2014/49 Koroner Arter Hastalığı ve Apelin- Apelin Reseptörü Gen Polimeorfizmi arasındaki İlişki Yrd. Doç. Dr. Raziye AKÇILAR
81 2014/60 Ratlarda Asetil Salisilik Asitle Oluşturulan Gatrik Hasarda  Sulforaphane ve Thimoquinone' nun Gastroprotektif Etkilerinin İncelenmesi  Yrd. Doç. Dr. Sezgin ZEREN 
82 2014/62 Yeni Nesil Nano Katalizörler Kullanarak 5-sübstitüe-1 H-tetrazollerin Sentezi Doç. Dr. Muharrem KAYA
83 2014/65 Asenkron motor Sargı Yapısının Motor Performansına Etkileri Yrd. Doç. Dr. Asım Gökhan YETKİN
84 2014/70 Ratlarda İsoproterenol' le Oluşturulan Miyokard İnfarktüsünde P38MAPK İnhibitörü SB203580 ve Seleltif P38& İnhibitörü TAK-175' in Kardiyoprotektif Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak incelenmesi Yrd. Doç. Dr. Havva KOÇAK
85 2014/86 Ratlarda İsoproterenol' le Oluşturulan Miyokard İnfarktüsünde Embelin ve Karnosik Asid' in Kardiyoprotektif Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak incelenmesi Yrd. Doç. Dr. Fatma Emel KOÇAK
86 2014/100 Postoperatif dönemde gelişen batın içi adezyonların önlenmesinde pirfenidone'un etkinliğinin incelenmesi Yrd.Doç.Dr. Zülfü BAYHAN
87 2015/06 KÜTAHYA İLİNDE GÜVENLİK VE KOMŞU DAYANIŞMASI. YRD. DOÇ .DR. FEYZULLAH ÜNAL
88 2015/34 Kültürlerarası İletişimde Çok Kültürlü Kimlik İmgesi ve Havayolu Sektöründe İnceleme Prof.Dr. Mustafa Kemal DEMİRCİ
89 2015/55 Farklı Öğretim Deneyimine Sahip Sınıf Öğretmenlerinin Canlıların Dünyasını Gezelim, Tanıyalım Konusu İle İlgili Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi Yrd.Doç.Dr. Halil KUNT
90 2015/97 Kütahya İsimler Sözlüğü Yrd.Doç.Dr. Kadir GÜLER
91 2015/99 TÜRK DIŞ POLİTİKASININ GÜNCEL UYGULAMALARININ ABD KAMUOYUNA YANSIMALARI: NEFRET, AYRIMCILIK, İSLAMOFOBİ Prof.Dr. Hüsamettin İNAÇ
92 2015/102 DOMANİÇ'TEN DÜNYA'YA YAYILAN BARIŞ; OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ Dr. Bülent CIRIK
93 2014/110 KARBAPENEM DİRENÇLİ ENTEROBAKTERİLERDE KARBAPENEMAZ ÜRETİMİMİN KOMBİNASYON DİSK YÖNTEMİ İLE DOĞRULANMASI Doç.Dr. Aynur GÜLCAN 
Son Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2016, Perşembe